Eksperci Konferencji Młodzi o Klimacie 2023

Poniżej przedstawiamy listę ekspertów Konferencji Młodzi o Klimacie 2023

 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM w Poznaniu

 

dr Jakub Małecki

glacjolog pracujący na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Popularyzator wiedzy o lodzie i klimacie. Redaktor portalu "Nauka o Klimacie". Autor bloga "GlacjoBLOGia". Współautor wyróżnianej książki "Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu". Uczestnik i organizator ponad dwudziestu wypraw naukowych w regiony polarne i wysokogórskie. Przewodnik w Arktyce i Antarktyce.

 

 

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

 

dr hab. Tomasz Jurczak, prof. UŁ

kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej mieszczącej się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2002 roku prowadzi prace naukowe z zakresu ekohydrologii i biotechnologii ekologicznych dla poprawy jakości wód. Zajmuje się pracami wdrożeniowymi z zakresu rekultywacji ekosystemów wodnych i adaptacji miast do zmiany klimatu. Jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych z listy czasopism filadelfijskich z zakresu ekologii i ekohydrologii. Koordynował i realizował łącznie 8 projektów międzynarodowych i 11 projektów krajowych.

 

dr Paweł Jarosiewicz

pracuje jako asystent w Katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Jest redaktorem technicznym czasopisma naukowego Ecohydrology&Hydrobiology oraz założycielem i opiekunem Koła Naukowego Ekohydrologii. Twórca technologii doczyszczania wód powierzchniowych BioKer, nagrodzonej na międzynarodowych targach innowacyjności w Paryżu złotym medalem i z sukcesem skomercjalizowanej. W pracy badawczej zajmuje się ekohydrologią, metodami ograniczania zanieczyszczeń w systemach rzecznych oraz adaptacją do zmian klimatu.

 

mgr Dominika Piwowarska

magister biotechnologii mikrobiologicznej, realizuje studia doktoranckie w Katedrze Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę doktorską prowadzi we współpracy z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. W pracy badawczej zajmuje się analizą źródeł zanieczyszczeń antropogenicznych oraz identyfikacją substancji ksenobiotycznych i metali ciężkich w ekosystemach wodnych oraz ściekach, a także oceną ich wpływu na środowisko i człowieka. Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Ekohydrologii UŁ.

 

Studenckie Koło Naukowe Ekohydrologii UŁ:

Anna Wieczorek, Dagmara Radziszewska, Izabela Łyżwa, Kamil Osumek, Konrad Budziński, Rafał Witczak, Patrycja Chamczak, Weronika Misztal, Szymon Horbal.

 

 

 

 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

 

dr Kamil Brzeziński

doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UŁ. Wcześniej przez 10 lat asystent w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta. Autor publikacji naukowych z zakresu partycypacji, socjologii miasta i studiów miejskich, a także uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji naukowych o tematyce miejskiej. Współrealizator (badacz, moderator, facylitator) wielu projektów o charakterze naukowym, a także partycypacyjnym i społecznym.

 

dr Agnieszka Rzeńca

doktor ekonomii, magister ochrony środowiska, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. W pracy naukowej jak i dydaktycznej łączy tematykę ekonomiczną z przyrodniczą. Szczególnym obszarem zainteresowań jest zrównoważony rozwój miast, ekoinnowacje i aktywność obywatelska na rzecz ochrony środowiska.

 

dr Edyta Łaszkiewicz

pracuje w Zakładzie Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych UŁ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dostępności, percepcji i wyceny terenów zieleni w miastach oraz metod analizy danych przestrzennych. Aktualnie kieruje projektem NCN pn. „Dostęp dzieci do terenów zieleni w trakcie drogi do szkoły: od operacjonalizacji do aplikacji dynamicznej przestrzennie koncepcji sprawiedliwości środowiskowej”.

 

dr Magdalena Biernacka

pracuje w Zakładzie Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych UŁ.  Prowadzi badania naukowe dotyczące istnienia, dostępności i atrakcyjności miejskich terenów zieleni, relacji między popytem na zieleń formalną i nieformalną a ich podażą oraz sprawiedliwością środowiskową.

 

mgr Paula Dominiak-Szymańska

doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ, ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zawodowo zajmuje się mieszkalnictwem społecznym, planowaniem przestrzennym oraz rewitalizacją. Pracę doktorską opiera na badaniach obecnego systemu planowania przestrzennego w Łodzi i stopnia uwzględnienia w tym systemie potrzeb dzieci oraz ich rodziców w powiązaniu dostępem do terenów zieleni. 

 

 

 

 

Fundacja Sendzimira

 

mgr Judyta Łuczyńska

magister gospodarki przestrzennej (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka specjalizacji “Zarządzanie Miastem” na Uniwersytecie Łódzkim. Edukatorka i aktywistka społeczna. Od sześciu lat związana zawodowo z Fundacją Sendzimira, której misją jest promocja zrównoważonego rozwoju. Organizatorka konferencji, szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania zielenią w mieście, adaptacji miast do zmian klimatu czy tworzenia obiektów błękitno-zielonej infrastruktury w przestrzeni polskich miast.

 

mgr Barbara Surmacz-Dobrowolska

z wykształcenia kulturoznawca oraz plastyk. Zawodowo doradca, praktyk i szkoleniowiec w zakresie zarządzania projektami. Specjalizuje się w projektach rewitalizacyjnych i edukacyjnych. W latach 2003-2019 związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Od 2019 roku z Fundacją Sendzimira. Głównym obszarem jej zainteresowań jest prowadzenie działań na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych, w tym promocja i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury, projektowania uniwersalnego oraz edukacja w zakresie partycypacji i zrównoważonego rozwoju.