Bilety indywidualne

Bilet normalny 17 zł

Bilet ulgowy 12 zł

 

Bilety grupowe

Bilet dla uczestników grup zorganizowanych 10 zł (co najmniej 15 osób)

Bilet dla zorganizowanyc grup szkolnych i przedszkolnych z terenu miasta Łodzi 5 zł 

Bilet rodzinny 40 zł (do 4 osób, w tym do 2 opiekunów)

Bilet dla posiadaczy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 40 zł (dla 2 rodziców lub opiekunów oraz nieograniczonej liczby dzieci)

 

Bilety na pokazy specjalne

Bilet normalny 28 zł (na pokazy specjalne bilety ulgowe nie są sprzedawane)

  1. Bilety ulgowe przysługują dzieciom w wieku od 5 do 12 roku życia, osobom uczącym się (do 26 roku życia), osobom mającym ukończone 60 lat oraz osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
  2. Nabycie biletu ulgowego przez osobę uprawnioną do ulgi następuje na podstawie okazania dokumentu (zaświadczenia, legitymacji, dowodu osobistego, etc.), potwierdzającego uprawnienie do ulgi w kasie biletowej.
  3. Z uwagi na szczególny charakter i intensywność bodźców audiowizualnych w pokazach w Planetarium nie mogą uczestniczyć dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia. Dzieci do 7 roku życia powinny uczestniczyć w pokazach pod opieką rodziców lub opiekunów.
  4. Do zakupu biletu grupowego uprawnione są zorganizowane grupy liczące przynajmniej 15 osób.
  5. Przy zakupach biletów grupowych dla przedszkoli i szkół opiekunom przysługuje promocyjna cena za bilet w wysokości 0,01 zł**) (jeden grosz) na wydarzenie, zgodnie z poniższą zasadą: przedszkola – 1 opiekun na 5 przedszkolaków, szkoły podstawowe - 1 opiekun na 10 uczniów; gimnazja i licea – 1 opiekun na 15 uczniów.
  6. Przez grupy zorganizowane z terenu miasta Łodzi rozumie się grupy zorganizowane z placówek szkolnych i przedszkolnych działających na terenie miasta Łodzi.
  7. Bilet rodzinny upoważnia do wstępu maksymalnie cztery osoby, w tym do dwóch osób dorosłych będących rodzicami lub opiekunami. Dla każdej kolejnej osoby należy zakupić odpowiedni bilet indywidualny.
  8. Posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny mają prawo do korzystania z biletu rodzinnego, obejmującego prawo wstępu dla maksymalnie dwóch osób dorosłych, będących rodzicami lub opiekunami nieograniczonej liczby towarzyszących im dzieci. Promocja ta obowiązuje do 31 grudnia 2016 r.
  9. Na pokazy specjalne obowiązują wyłącznie bilety normalne.

*) - oferta promocyjna obowiązuje do 31 grudnia 2016 r.

**) - oferta promocyjna obowiązuje do 30 czerwca 2016 r.