Współpraca MANU i CNiT EC1

 

Mała Akademia Nauk Ukrainy i Centrum Nauki i Techniki EC1 z porozumieniem o współpracy.

 

 

PL

Od rosyjskiej agresji na Ukrainę minął już bez mała rok. Szok, współczucie i chęć pomocy wyzwoliły w międzynarodowej społeczności wielkie pokłady energii. Wynikiem były działania formalne, wsparcie militarne oraz nałożone na agresora sankcje ekonomiczne. Z drugiej strony, bardzo ważne były inicjatywy oddolne, podejmowane poza strukturami, często przez zwykłych obywateli, dla których były to nie tylko akty wsparcia słusznej sprawy, ale także wyraz sprzeciwu wobec okrucieństwa i niesprawiedliwości. Długo nie zapomnimy tego zbiorowego zaangażowania. Jego siły i znaczenia nie da się przecenić.

Konfliktowi towarzyszyła ogromna fala uchodźczyń i uchodźców. Z uwagi na naturę sytuacji były to przede wszystkim kobiety i dzieci. Tym z nich, które na swojej drodze do bezpieczeństwa trafiły do Łodzi, EC1 oferowało bezpłatne bilety na zwiedzanie największego w Polsce Centrum Nauki i Techniki. Z tej propozycji skorzystało niemal 1300 osób. Wkrótce też, dzięki zatrudnieniu osób ukraińskojęzycznych, wprowadziliśmy do stałej oferty oprowadzania i wycieczki, które pozwalają lepiej zrozumieć historię Elektrowni Łódzkiej oraz prezentowane na wystawach stałych zagadnienia naukowe.

Nauka to oczywiście uniwersalny język, który pozwala działać i współpracować poza barierami kultur czy granic geograficznych - mówi Magdalena Kosiada-Sylburska, kierowniczka CNiT EC1 - Jednocześnie w tej dramatycznej sytuacji wyraźnie widać paradoks kultury - czegoś tak trudnego do zdefiniowania i ulotnego, a jednocześnie fundamentalnie ważnego dla ludzi i niezwykle trwałego. To może być podstawa porozumienia. Na przykład dzięki poznaniu historii EC1, od czasów Elektrowni Łódzkiej z początków XX w. do dzisiaj, nasze gościnie i goście mogą prześledzić losy miasta na przestrzeni niemal stu lat jego istnienia. W ten sposób naturalnie lepiej odnajdują się w nowym miejscu i lepiej je rozumieją. Wierzę, że także CNiT EC1 odgrywa tu ważną rolę integracyjną oraz adaptacyjną.

Niezależnie od wspomnianych wyżej oddolnych inicjatyw, chcemy zaproponować pewne trwałe i organizacyjne rozwiązania. Stąd właśnie dzisiejsza informacja o podpisaniu memorandum między CNiT EC1 a Małą Akademią Nauk Ukrainy. Jest to organizacja edukacyjna, która koordynuje działalność naukowo-badawczą uczniów i uczennic, tworząc tym samym warunki dla ich intelektualnego, duchowego i twórczego rozwoju. W ramach tej współpracy deklarujemy wspólny wysiłek promowania treści edukacyjnych w języku ukraińskim na terenie Polski. W naszym przypadku oznacza to głównie tłumaczenia opisów, instrukcji i treści, które stanową integralną część wystaw CNiT EC1. Zobowiązujemy się także do tłumaczenia i udostępniania nowych treści edukacyjnych w języku ukraińskim. Planujemy organizację wspólnych konferencji i wydarzeń, których owocem byłyby nowe pomysły na tworzenie takich treści na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W tej chwili trwają prace nad tłumaczeniami, które wykorzystamy na wystawach CNiT EC1 - mówi Magdalena Kosiada-Sylburska - Oczywiście mamy nadzieję, że konflikt jak najszybciej się zakończy i Ukraina będzie wolnym państwem. Nie będzie to jednak oznaczało końca naszej współpracy. Sądzę, że będzie ona jeszcze bardziej owocna, że znajdziemy kolejne sposoby popularyzacji wiedzy i poznawania się wzajemnie. Nawiązane obecnie kontakty i wspólne projekty edukacyjne na pewno bardzo nam w tym pomogą.

Podczas niesprowokowanej agresji wojskowej Rosji na Ukrainę kilka milionów ukraińskich obywateli, w tym kobiety i dzieci, zostali zmuszeni do wyjazdu za granicę. Rzeczpospolita Polska niezwykle gościnnie przyjęła kilka milionów Ukraińców, w tym dzieci, udzielając im nieocenionej pomocy i wsparcia, zarówno jak całej Ukrainie. Za co my, Ukraińcy, jesteśmy niezmiernie wdzięczni! Mała Akademia Nauk Ukrainy jest zawsze tam, gdzie są ukraińskie dzieci. Naszym zadaniem jest dbanie o ich możliwości edukacyjne na całym świecie. W celu stworzenia warunków do zapewnienia dostępu do materiałów edukacyjnych w języku ukraińskim za granicą Mała Akademia Nauk Ukrainy zainicjowała międzynarodowy projekt „Odkrywaj naukę po ukraińsku”. Cieszymy się niezmiernie, że do tej inicjatywy przyłączyły się największe polskie centra nauki, w tym i Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Edukacja i nauka to są priorytety Ukrainy. Jest niezwykle cennym, że mamy partnerów, którzy podzielają nasze przekonania i wspierają ich realizacjępowiedział prof. Stanisław Dowhyj, prezydent Małej Akademii Nauk Ukrainy, członek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Memorandum obowiązuje przez trzy lata.

 

UA

Мала Академія Наук України та Центр науки і техніки ЕС1 з угодою про співпрацю

Від початку російської агресії минув майже рік. Шок, співчуття та бажання допомогти вивільнили величезну кількість енергії в міжнародному суспільстві. Результатом стали формальні дії, військова підтримка та економічні санкції проти агресора. З іншого боку, дуже важливими були ініціативи знизу, які здійснювалися за межами структур, часто звичайними громадянами, для яких вони були не лише актами підтримки справедливої справи, а й виявом протидії жорстокості та несправедливості. Ми ще довго не забудемо це колективне зобов’язання. Його силу і важливість неможливо переоцінити.

Конфлікт супроводжувався величезною хвилею біженців. За характером ситуації це були переважно жінки та діти. Для тих із них, хто на шляху до безпечного місця опинився в Лодзі, EC1 запропонував безкоштовні квитки на відвідування найбільшого центру науки і техніки в Польщі. Цією пропозицією скористалися майже 1300 осіб. Невдовзі, завдяки працевлаштуванню україномовних людей, ми запровадили екскурсії до нашої постійної експозиції, що дозволяє краще зрозуміти історію Лодзької електростанції та наукові питання, представлені на постійних виставках.

Наука, звичайно, є універсальною мовою, яка дозволяє діяти та співпрацювати поза бар’єрами культур чи географічними кордонами, – каже Магдалена Косіада-Сільбурська, керівник CNiT EC1 – Водночас у цій драматичній ситуації парадокс культури чітко видно - щось таке важковизначене і ефемерне, і водночас принципово важливе для людей і надзвичайно довговічне. Це може стати основою угоди. Наприклад, знайомлячись з історією EC1, від часів Лодзінської електростанції від початку 20-го століття до наших днів, наші відвідувачі та гості можуть простежити історію міста протягом майже ста років його існування. Таким чином вони, природно, краще почуваються на новому місці та краще розуміють його. Я вважаю, що CNiT EC1 також відіграє тут важливу інтегруючу та адаптаційну роль.

Незалежно від низових ініціатив, згаданих вище, ми хочемо запропонувати деякі стійкі та організаційні рішення. Звідси сьогоднішня інформація про підписання меморандуму між ЦНіТ ЕЦ1 та Малою академією наук України. Це освітня організація, яка координує науково-дослідну діяльність студентів, створюючи тим самим умови для їх інтелектуального, духовного та творчого розвитку. У рамках цієї співпраці ми декларуємо спільні зусилля щодо просування освітнього контенту українською мовою в Польщі. У нашому випадку це переважно переклади описів, інструкцій та змісту, які є невід’ємною частиною виставок ЦНіТ ЕС1. Ми також беремо на себе зобов’язання перекладати та поширювати новий навчальний контент українською мовою. Плануємо організовувати спільні конференції та заходи, результатом яких були б нові ідеї щодо створення такого контенту на території Республіки Польща.

Наразі ми працюємо над перекладами, які будуть використовуватися на виставках CNiT EC1, - каже Магдалена Косіада-Сильбурська. - Звичайно, ми сподіваємося, що конфлікт якнайшвидше закінчиться і Україна буде вільною країною. Однак це не означатиме закінчення нашої співпраці. Вірю, що це буде ще плідніше, що ми знайдемо нові шляхи для популяризації знань і знайомства. Наявні контакти та спільні освітні проекти, безумовно, нам у цьому дуже допоможуть.
Меморандум діє протягом трьох років.

 

ІНФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 

KONFERENCJA PRASOWA 20.02.2023 / ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ 20.02.2023

 

Przedstawiciele Miasta Łódź, Centrum Nauki i Techniki EC1 i Dziennikarze, fot. Kamil Grzelecki / EC1 Łódź

Представники міста Лодзь, Центру науки і техніки EC1 та журналісти, фото: Каміль Гжелецький / EC1 Łódź

 

Vasyl Dunets - przedstawiciel Małej Akademii Nauk Ukrainy, fot. Kamil Grzelecki / EC1 Łódź

Василь Дунець - представник Малої академії наук України, фото: Каміль Гжелецький / EC1 Łódź

 

 Agata Kobylińska - zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej i pełnomocniczka ds. pomocy Ukrainie, fot. Kamil Grzelecki / EC1 Łódź

Агата Кобилінська - заступник директора Офісу міської діяльності та Уповноважений з питань допомоги Україні, фото: Каміль Гжелецький / EC1 Łódź

 

Magdalena Kosiada-Sylburska - kierowniczka Centrum Nauki i Techniki EC1, fot. Kamil Grzelecki / EC1 Łódź

Магдалена Косяда-Сільбурська – директор Центру науки і техніки EC1, фото: Каміль Гжелецький / EC1 Łódź